Geologie

- ložisko keramických surovin u Borovan leží těsně při východním okraji krystalinika Rudolfovského hřbetu, v širokém pruhu mezi Ledenicemi, Borovany a Vrcovem, v nadmořské výšce 500 - 515 m. Ve svém produktivním vývoji je vázáno na korytovitou depresi vyplněnou sedimenty mydlovarského a ledenického souvrství. Východní a západní ohraničení ložiska vůči krystalickému podloží respektive starší senonské výplni, určuje výrazná tektonická linie.
Podloží ložiskové polohy tvoří neproduktivní zelenošedé písčité jíly a pískovce mydlovarského souvrství (miocén), jejichž ověřená mocnost v prostoru ložiska dosahuje 25 m. Bázi mydlovarského souvrství pak představují hrubozrnné písky s hrubými klastiky (mocnost 15 m). Směrem do nadloží přecházejí tyto uloženiny pozvolna přes uhelné jíly do diatomitového jílu a diatomitu, jehož průměrná mocnost se pohybuje kolem 10 m.
V křemelině bylo doposud určeno přes 100 druhů a variet rozsivek (lat. Diatomeae ). Charakter diatomových asociací svědčí o tom, že sedimentace křemelin probíhala v klidné jezerní pánvi s kolísavým stavem vodní hladiny, která inklinovala v určitých časových obdobích k zarůstání a přeměně v bažinu. Se změnou biofacií se měnila také salinita vod, jak dokazuje zvýšené procento halofilních rozsivek v některých horizontech křemelin. Vytvořením diatomivého ložiska končí sedimentace mydlovarského souvrství.
V nadloží diatomitového ložiska jsou ostře oddělené šedomodré jíly ledenického souvrství (pliocén) - tzv. modřice, které tvoří skrývku ložiska. Na jejich rozhraní s diatomitem se místy vyskytuje 0,3 - 0,5 m mocná poloha spongilitu, představující silicifikovaný povrch diatomitového ložiska. Žáruvzdorné jíly jsou selektivně těženy jako vazná komponenta pro výrobu jemné a hrubé keramiky.
Nevýhodou je značná variabilita písčitosti, ovliv|ňující celkovou jakost suroviny. Pod nerovným kvartérním pokryvem je pak uložena až 2 m mocná poloha písčitých jílů a písků, které obsahují ve své spodní části netříděnou polohu s kusy žilného křemene až 20 cm velkými. Obvyklá mocnost ledenického souvrství v nadloží křemelin na borovanském ložisku se pohybuje mezi 10 - 15 m.
Borovanské ložisko, které bylo otevřeno jámovými odklizy i na jiných místech (Ledenice, Růžov), se těží již od první světové války. Rozlišuje se pět jakostních druhů diatomitu. Nejkvalitnější diatomit je ze svrchních poloh ložiska. Diatomit je většinou bílý a nezpevněný. Používá se jej pro výrobu filtračních hmot a na ušlechtilejší výrobky.

zdroj : Stanislav Chábera - Geologické zajímavosti Jižních Čech