Chýnovská jeskyně na Pacově hoře

Toto téma jsem si vybral proto, že se lokalita nachází nedaleko mého bydliště a jedná se o jedinečný krasový výtvor v Táborském regionu. Také nedaleký lom na jižním svahu Pacovy hory odkryl petrograficky a mineralogicky neobyčejně pestré horninové souvrství moldanubického krystalinika. Oba fenomény se zasluhují o to, že Pacova hora patří k významným geologickým lokalitám, a to nejen v regionálním měřítku. Zřejmě i proto byla Chýnovská jeskyně v roce 1992 zařazena do kategorie „národní přírodní památka”. Lom je od roku 2002 „přírodní rezervací“. Zejména ve východní stěně lomu je zachován řez horninami pestré skupiny moldanubika, z hlediska mineralogie je lom významný zvláště množstvím a pestrostí minerálních forem a výskytem exotických druhů minerálů. Pro svou výjimečnost, jeskyně podléhá přísným podmínkám ochrany přírody. Citlivý ekosystém je značně zatížen již samotným turistickým provozem. Nezbytná regulace návštěvnosti spočívá zejména v omezení počtu osob v jednotlivých výpravách a v dodržování časových intervalů vstupu. Nerušené zimování přísně chráněných netopýrů je zajištěno uzavřením jeskyně pro turisty v období od listopadu do března. V posledních letech navštíví jeskyni průměrně 40 000 návštěvníku ročně. Toto množství by nemělo být do budoucna zvyšováno.Tato stránka by nemohla vzniknout bez pomoci pracovníků Správy Chýnovské jeskyně , zejména Františku Krejčovy. Díky němu bylo možné nahlédnout do míst veřejnosti nepřístupných. Též mi poskytl fotografie, literatu a informace bez kterých by tato stránka nemohla vzniknout.Karel Šimek, 9.1.2009